Fly Slaps Blue Ribbon Sticker

Fly Slaps Blue Ribbon Sticker